Veřejný závazek

Poslání denního stacionáře

Posláním denního stacionáře Zeleného domu pohody je poskytovat prostřednictvím ambulantních sociálních služeb odpovídající podporu a pomoc dospělým lidem s mentálním postižením v běžných činnostech a aktivitách. Uživatelům nabízíme pestré využití času v kolektivu vrstevníků vedoucí k rozvoji a upevnění jejich schopností a dovedností, přičemž zůstává zachována pevná vazba uživatele s rodinou.

Cíle denního stacionáře

  • Uživatel co nejvíce soběstačný a samostatný, a to se zohledněním jeho možností a schopností
  • Uživatel zapojený do nácviků běžných činností života
  • Uživatel zúčastňující se aktivit posilujících pracovní návyky
  • Uživatel vykonávající činnosti v duchu týmové spolupráce a pozitivních vzájemných vztahů

Zásady denního stacionáře

Dodržování práv uživatelů

- pracovníci zařízení respektují práva všech uživatelů bez rozdílu

Individuální podpora

- pracovníci zařízení uplatňují individuální přístupy k uživatelům a snaží se poskytovat služby dle jejich individuálních potřeb

Partnerství

- ve vztazích uživatel (i mezi uživateli navzájem) x poskytovatel x rodina uživatele, s důrazem na vzájemnou informovanost a komunikaci